تعیین میزان آلودگی ویروسی دستگیره درهای تک پاییزان در یک بیمارستان

تعیین میزان آلودگی ویروسی دستگیره درهای تک پاییزان در یک بیمارستان

. مکان: بیمارستان تحقیق برای تعیین میزان آلودگی ویروسی دستگیره درهای تک پاییزان در دو بخش شلوغ یک بیمارستان با توجه به طراحی، مکان و کاربرد آنها. میزان استفاده از درب   . نوع طراحی دستگیره تراکم ویروس سطحی روی دستگیره های درب تک پاییزان با توجه به طراحی ، محل و شدت استفاده. دستگیره

ادامه مطلب