نصب دستگیره

برای نصب دستگیره رزت لطفا : ۱-پس از نصب قفل، چهارپهلو را داخل چهارپر دسته قفل قرار دهید. ۲-  شابلون تعبیه شده که روی جعبه پرفراژ شده است را از روی جعبه جدا نموده وبا توجه به جهت آن داخل چهارپهلو قرارداده و جای پیچ فیکس را سوراخکاری بفرمایید. ۳- پس از نصب دسته و

ادامه مطلب