نحوه کارکرد سیلندر

نحوه کارکرد سیلندر

نحوه کارکرد سیلندر

داخل توپی ها پین‌های کوچکی هستند که ابعاد آنها با یکدیگر متفاوت است.

وقتی کلید را در سیلندر تک پاییزان وارد میکنیم، پستی بلندی های کلید، پین‌ها را هل می‌دهد و منجر به آزاد شدن توپی متحرکت برای چرخیدن میشود.

کلیدی که متعلق به همان سیلندر تک پاییزان است باعث می‌شود پین‌ها در جای مناسب (حالت صفر) قرار گیرند و توپی به درستی بچرخد و قفل باز شود.

درحالت عادی و زمانی که کلید اشتباه را در سیلندر تک پاییزان وارد ‌کنیم پین‌ها به درستی در محل مناسب قرار نمی‌گیرند و مانع چرخیدن توپی هستند.

برای ساختن کلید برای یک سیلندر تک پاییزان باید شیارهایی روی کلید شکل گیرد که این شیارها مطابق با قرارگیری پین‌ها طراحی می‌شود.

در واقع هر یک از پستی بلندی های کلید نمایانگر یک کد می باشد که با پین های سیلندر مقایسه میگردد و در صورت تطابق توپی میچرخد.